PRZEGLĄDY OKRESOWE NIERUCHOMOSCI

Przeglądy wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane zgodnie z PN 92 - B7211, ISO PN:9782

Zobacz więcej

DORADZTWO DLA ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOSCI

Doradztwo w zakresie interpretacji przepisów Prawa Budowlanego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Zobacz więcej

NADZÓR INWESTORSKI

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kontrola i rozliczanie pracy wykonawcy robót

Zobacz więcej

ODBIÓR MIESZKANIA I DOMU

Odbiór prac wykonanych przez dewelopera lub wykonawcę, sprawdzenie jakosci wykonania robót budowlanych oraz wykończeniowych

Zobacz więcej

KONSERWACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Profesjonalna obsługa techniczna nieruchomosci, konserwacja systemów wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji wodno kanalizacyjnej

Zobacz więcej

Przegląd placu zabaw

Nasza firma oferuje kompleksowe kontrole stanu technicznego i zgodność urządzeń oraz całych placów zabaw z aktualnie obowiązującymi przepisami i zapisami norm PN-EN 1176:2017 oraz  PN-EN 1177:2017

 

Place zabaw to miejsca, w których przebywają małe dzieci. Mają one zapewnić bezpieczną rozrywkę na świeżym powietrzu. Dlatego obowiązujące w Polsce prawo nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów placów zabaw w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

 

 

Celem przeglądu okresowego jest szczegółowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów znajdujących się w obrębie placu zabaw stanowiących jego wyposażenie, w tym, oprócz urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, ogrodzeń itp. Prawidłowe przeprowadzenie tego typu przeglądu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz trwałość placu zabaw. Kontrola wykonywana jest przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania kontroli.

 

Kontrole wykonujemy na podstawie:

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, która traktuje place zabaw jako obiekt małej architektury,
2/ Norma PN-EN 1176 1-7:2017, która mówi o czterech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:

•    oględziny okresowe (co 1 - 7 dni),
•    kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiące),
•    kontrola coroczna główna
•    kontrola pięcioletnia

 

 

Z przeprowadzonej kontroli placu zabaw zostaje sporządzony protokół określający zakres niezbędnych prac które należy wykonać by utrzymać plac zabaw w należytym stanie technicznym

 

 

Back to Top